Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Offerte

Behoudens schriftelijk beding, worden alle offertes gedaan zonder dat daaruit voor AllesCloud BV enige verbintenis voortspruit.

Elke overeenkomst met AllesCloud BV kan slecht op geldige wijze tot stand komen nadat AllesCloud BV haar akkoord schriftelijk bevestigd heeft.  Een factuur geldt o.m. als bevestiging.

Artikel 2 : Prijs – en betalingsmodaliteiten

Alle betalingen, welke voortspruiten uit onze commerciële verbintenissen zijn betaalbaar op de zetel van AllesCloud BV.  De BTW alsook alle andere belastingen zijn steeds ten laste van de koper.  Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders gespecificeerd.  Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met minimum van 24.79 €.  Vermelde schadevergoeding is verschuldigd als schadeloosstelling voor al de buiten – gerechtelijke kosten waaronder voornamelijk de personeels- en administratiekosten.

 

Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief, hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden.

 

Eveneens worde de lopende orders geschort zonder enige vergoeding en kan AllesCloud BV de teruggave eisen van reeds verkochte koopwaar.

 

Bij contractbreuk zal het gestorte voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten.  Alle prijzen zijn nettoprijzen vertrekkend vanuit de stocks van AllesCloud BV.  Kosten, verpakking, belastingen en installatie kunnen bijgerekend worden.  De goederen reizen op risico van de koper zelfs ingeval van franco verkoop en/of levering.

Artikel 3 : Informatie

Voorafgaand aan de koop zal de koper de nodige inlichtingen inwinnen en er zich van verzekeren dat de hardware en/of software welke hij wenst aan te kopen bij AllesCloud BV overeenstemt met zijn vereisten en het gebruik dat hij er denkt van te maken.

 

De koper erkent van AllesCloud BV alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen – in de breedste zin van het woord – te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld.

 

De koper weet dat de techniek inzake informatica nooit volmaakt is, en deze gedurig een evolutie ondergaat waardoor het onmogelijk is voor AllesCloud BV steeds de laatste stand terzake mede te delen.  AllesCloud BV zal evenwel haar best doen om de nodige gegevens aan de koper mede te delen bij de aankoop.

Artikel 4 : Bestelling

Elke bestelling zelfs vooraleer deze AllesCloud BV heeft bereikt, verbindt de koper op onherroepelijke wijze.

 

AllesCloud BV behoudt zich het recht voor om elke bestelling binnen redelijke termijn te annuleren, zo de bestelde koopwaar niet geleverd kan worden.  Aan de koper zal het betaalde voorschot worden terugbetaald, zonder de enige recht op schadevergoeding en terugbetaling van om het even welke kosten of vergoeding jegens AllesCloud BV kan doen gelden.

 

Gezien de onzekerheid van fabrieksprijzen, wisselkoersen, rechten, belastingen, kosten voor onderdelen en veranderingen, welke zich kunnen voordoen tussen de bestelling en haar uitvoering kunnen de prijzen op de tarieflijsten en de offertes van AllesCloud BV enkel worden gegeven ten titel van inlichtingen.

 

Artikel 5 : Leveringstermijn

De leveringstermijn opgegeven door AllesCloud BV wordt enkel opgegeven ten titel van aanduiding, zonder dat uit dien hoofde enige verbintenis door AllesCloud BV wordt aangegaan.

 

Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat elke oorzaak buiten de wil van AllesCloud BV de leveringstermijn zullen onderbreken, meer bepaald ingeval van overmacht zoals van staking, oorlog, lock out, ongeval, verbod tot in- en uitvoer, stopzetting van de productie door de leverancier.

 

Indien de omstandigheden het onmogelijk maken de overeenkomst uit te voeren behoudt AllesCloud BV zich het recht voor evenwaardige hardware en/of software als de welke opgegeven in de bestelling te leveren of de verbintenis t.o.v. de koper te annuleren.  Deze laatste kan in geen geval een schadeloosstelling eisen.

Artikel 6 : Levering

AllesCloud BV is enkel verplicht tot de levering van de hardware en/of software gespecificeerd bij de bestelling.  Elke bijkomende dienst zoals installatie, onderhoud van de hardware, ondersteuning bij de software en/of opleiding van de gebruiker kunnen deel uitmaken van aparte overeenkomsten.

 

De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat zulke overeenkomsten niet verplichtend zijn, maar in het algemeen leiden tot een optimale beveiliging en gebruik van de informaticaproducten.

 

Artikel 7 : Installatie

De koper neemt ter zijner laste alle nodige maatregelen om de voorziene gebruiksvoorwaarden te respecteren en verbindt zich er toe een perfecte elektrische installatie te voorzien en tevens zal hij alle maatregelen nemen om zijn gegevens te beveiligen doormiddel van een goed functionerend back-upsysteem.

Artikel 8 : Klachten en risico

Bij aankoop vanaf de fabriek, dragen de koper en zijn vervoerder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid voor het laden en het vervoer en dit zelfs wanneer AllesCloud BV welwillende medewerking heeft verleend.

 

AllesCloud BV is dus niet aansprakelijk voor schade van goederen, of geleden door de vervoerder, of door derden, ingevolge o.m. gebrekkige lading, overlading, verkeersongeval, enz.  Eventuele klachten moeten ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na aankoop van de koopwaar.  De termijn vermeld in art. 1648 B.W. bedraagt 14 dagen.  De klachten hebben enkel betrekking op niet getransformeerde koopwaar.  Wanneer AllesCloud BV de gegrondheid van de klacht herkent, is haar verbintenis beperkt zoals in art. 10 “bewezen aansprakelijkheid”.

 

Geen enkele klacht, zelfs wanneer ze gegrond is, laat de koper toe de betaling uit te stellen of er de modaliteit van te wijzigen.  Geen enkele teruggave van goederen zal worden aanvaard behoudens schriftelijke toelating van AllesCloud BV en enkel op voorwaarde dat ze worden teruggestuurd in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking.

Artikel 9 : Waarborg

De waarborg gegeven door AllesCloud BV is beperkt tot deze overeengekomen met de fabrikant en gekend door de koper.  In principe wordt de waarborg enkel behandeld in de lokalen van AllesCloud BV en hiervan kan afgeweken worden indien de koper een specifiek hardware en/of software contract onderschrijft.  In geen geval waarborgt AllesCloud BV de geschiktheid van hardware en/of software om te voldoen aan de specifieke eisen eigen aan de activiteiten van de koper.  Deze laatste verklaart op de hoogte te zijn dat zekere onvolmaaktheden niet gekend door AllesCloud BV de werking van de software kunnen beïnvloeden en dat deze niet wordt gedekt door één of andere waarborg.  De garantie beperkt zich tot de zichtbare gebreken van het geleverd materiaal en/of onderdeel en behelst de omwisseling van de defecte onderdelen.  De garantie houdt in dat de geleverde hardware en/of software wordt gebruikt zoals overeengekomen in de aanbieding en zoals de normale gebruiksomstandigheden aangehaald in de catalogi, nota’s en handleiding ter beschikking gesteld van de koper.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

AllesCloud BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

 

AllesCloud BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolmaaktheden, conceptiefouten en dergelijke der koopwaar, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

 

AllesCloud BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van koopwaar dewelke niet beantwoordt aan de laatste stand ter techniek, daar techniek inzake informatica gedurig aan een evolutie onderhevig is.  AllesCloud BV is ook niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

 

AllesCloud BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij AllesCloud BV deze gebreken kende.  Behalve in geval van bedrog zal door de koper “bewezen aansprakelijkheid” van AllesCloud BV enkel beperkt tot ofwel terugbetaling van de door de koper betaalde prijs ofwel de vervanging van de koopwaar naargelang AllesCloud BV dit goed oordeelt, met uitsluiting van alle schadeloosstellingen en terugbetalingen van om het even welke kosten of vergoedingen.

 

AllesCloud BV kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zijn haar verbintenissen om redenen buiten haar wil niet kan vervullen.

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht geschiedt pas na volledige betaling van de overeengekomen prijs. De goederen, voorwerpen der verkopen blijven eigendom van AllesCloud BV tot op het moment van hun werkelijke en volledige betaling ttz. tot op het ogenblik dat het geheel van de verkoopprijs en al zijn bijhorigheden ( onkosten, eisbaar geworden forfaitaire schadevergoeding en intresten en dergelijke ) werkelijk betaald zijn ttz. contant of door creditering op de bankrekening van AllesCloud BV. Tot op dat moment zal AllesCloud BV de goederen op gelijk welk ogenblik en door een eenvoudige aangetekende brief mogen opeisen en ophalen.

 

De koper verplicht zich er toe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige betaling ervan.  De geleverde software blijft eigendom van AllesCloud BV en/of de fabrikant.

 

AllesCloud BV levert aan de koper een niet exclusieve gebruiksvergunning om het programma te gebruiken op één machine tegelijkertijd.  De koper kan onder geen enkele vorm de gebruiksvergunning doorgeven aan derden noch betalend, noch gratis.  De koper zal nauwlettend toekijken op het vertrouwelijk gebruik van de software waarvan hij erkent niet de eigenaar te zijn wetende dat deze software een grote waarde vertegenwoordigd voor de fabrikant.

Artikel 12 : Allerlei

De commerciële afgevaardigden, agenten en medewerkers van AllesCloud BV hebben geen enkele bevoegdheid om AllesCloud BV te verbinden en handelen dus op eigen verantwoordelijkheid, behoudens ondertekende overeenkomst door AllesCloud BV.

 

De offertes en bestelbons getekend door hun tussenkomst, verbinden AllesCloud BV enkel na goedkeuring door haar zaakvoerder en/of gemachtigde.

Artikel 13 : Geschillen

Dit contract wordt beheerst door de Belgische Wetgeving, in geval van betwisting zijn alleen de Rechtbank van Antwerpen bevoegd, met inbegrip van het Vredegerecht van het 7de kanton.